exhibition
NIKUTAI NO UMI (SEA OF FLESH)

2014
6th - 27th Dec
at Hasu no hana TOKYO

nikukai

nikukai

nikukai

nikukai

nikukai


Photo:Eriya Osaki